NAJNOVIJE

Što mora sadržavati akt kojim se dozvoljava uporaba građevine?ZaključajGarancija

23.5.2017, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
U postupku izdavanja dozvole za gospodarenje otpadom potrebno je priložiti i akt kojim se dozvoljava uporaba građevine sukladno propisu kojim se uređuje gradnja. Ukoliko stranka zahtjevom želi gospodariti ključnim ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani
Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpada

Javna usluga prikupljanja miješanog komunalnog otpada i prikupljanja biorazgradivog komunalnog otpada i odvojenog sakupljanja otpadaGarancija

21.4.2017, Izvor: Porezna uprava
Podnositelj upita iz dostavnog popisa u svom dopisu navodi da se bavi djelatnošću gospodarenja otpadom, medicinskim otpadom koji se temeljem članka 53. stavka 1. Zakona o održivom gospodarenju otpadom smatra posebnom kategorijom otpada. S tim u vezi postavljeno ... cijeli tekst
Povezani

Zbrinjavanje muljeva iz septičkih jamaZaključajGarancija

15.1.2017, mr. sc. Sanja Grabar dipl. ing. kem., Izvor: Verlag Dashöfer
Koja je zakonski propisana dokumentacija za zbrinjavanje muljeva iz septičkih jama? Treba li skupljaču otpada predati ispunjen i ovjeren prateći list za otpad KB 20 03 04? Prilikom predaje muljeva iz septičkih jama ovlaštenom skupljaču otpada potrebno ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

Obveza saniranja štete i otklanjanja prijeteće opasnosti od štete - Članak 182.ZaključajGarancija

11.1.2017, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Operater iz članka 177. stavka 1. ovoga Zakona obvezan je sanirati štetu u okolišu i otkloniti prijeteću opasnost od štete iz članka 173. stavka 1. ovoga Zakona. Operater iz članka 177. stavka 2. ovoga članka ... cijeli tekst
Povezani

Odluka o proglašenju Zakona o zaštiti okoliša,ZaključajGarancija

11.1.2017, mr.sc. Hrvoje Buljan, dipl.ing.kem.tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Hrvatski sabor je u srpnju 2015. godine donio Zakon o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti okoliša (Narodne novine, broj:78/15) koji je stupio na snagu 25. srpnja 2015. godine. Zakonom o izmjenama i dopunama Zakona o ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Dostupno u vremenskoj verziji: 2017 | 2016 | 2015Povezani
NAJČITANIJE

Ovlaštene osobe za obavljanje stručnih poslova zaštite okolišaGarancija

29.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o uvjetima za izdavanje suglasnosti pravnim osobama za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša člankom 5. stavkom 1. pravna osoba koja pribavlja suglasnost za obavljanje stručnih poslova zaštite okoliša mora ispunjavati sljedeće opće ... cijeli tekst
Povezani

POVJERENIK ZA OTPADArhiva

19.6.2015, mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn., Izvor: Verlag Dashöfer
Vlada Republike Hrvatska zadužila je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode da rješavanje pitanja gospodarenja otpadom postavi kao jedno od prioritetnih pitanja u svom djelokrugu. Vlada Republike Hrvatska zadužila je Ministarstvo zaštite okoliša i prirode ... cijeli tekst
Povezani

Otpad od hraneGarancija

25.8.2016, Jasna Kufrin dipl.ing.geo., Izvor: Verlag Dashöfer
Rasipanje hrane tj. odbacivanje hrane koja se još uvijek može iskoristiti aktualna je i prioritetna tema. U proizvodnji, distribuciji i skladištenju hrane iskorištavaju se prirodni resursi, a moguće se proizvode i negativni utjecaji na okoliš. Pitanja ... cijeli tekst
Povezani

e-ONTO, elektronički Očevidnik o nastanku i tijeku otpadaZaključaj

8.11.2016, Jasna Kufrin dipl. ing. geologije, Izvor: Verlag Dashöfer
Prema članku 45. Zakona o održivom gospodarenju otpadom (NN 94/13), Očevidnik o nastanku i tijeku otpada vodi osoba koja obavljanjem svoje djelatnosti proizvodi otpad i osoba koja obavlja djelatnost gospodarenja otpadom. ... cijeli tekst
Dokument dostupan za pretplatnike od: ZO profi
Povezani

Gospodarenje elektroničkim otpadomGarancija

26.5.2016, univ.bacc.admin.public. Bernard Iljazović, Izvor: Verlag Dashöfer
U skladu s Pravilnikom o gospodarenju elektroničkim otpadom člankom 3. stavkom 8. gospodarenje elektroničkim otpadom su djelatnosti sakupljanja, prijevoza, oporabe i zbrinjavanja i druge obrade elektroničkog otpada, uključujući nadzor nad tim postupcima te ... cijeli tekst
Povezani
SEMINARI - AKTUALNA PONUDA

Posebne kategorije otpada i načini zbrinjavanja posebnih kategorija otpada

Seminar detaljno objašnjava postupke i ciljeve za pojedine sustave gospodarenja posebnim kategorijama otpada, uvjete gospodarenja posebnom kategorijom otpada, vrste otpada koje se moraju sakupljati odvojeno i način obrade te vrste otpada, zahtjeve u pogledu sakupljanja, skladištenja i prijevoza otpada uključujući i označavanje i opremanje vozila, zahtjeve u pogledu obrade otpada, zahtjeve u pogledu otpada koji nastaje obradom i s tim povezane mjerne postupke, sadržaj programa za obavljanje usluge sakupljanja posebne kategorije otpada, obveze vođenja evidencija, dokazivanja i dojavljivanja, metode provedbe analize životnog ciklusa i uvjete za odstupanje od reda prvenstva, obveze i način ispunjavanja obveza proizvođača proizvoda, zahtjeve u pogledu proizvoda, način i uvjete označavanja proizvoda i ambalaže, popis vrsta proizvoda za koje je obvezna registracija u Registar gospodarenja posebnim kategorijama, popis vrsta proizvoda za koje se može dozvoliti pojedinačno ispunjavanje obveze cilja, najmanje količine određene vrste proizvoda, način obveznog postupanja proizvođača proizvoda i posjednika otpada, uvjete za tehnološki proces miješanja određenog otpada, propisujese posebnim pravilnicima.

Predavač: Mr. sc. Hrvoje Buljan dipl. ing. kem. tehn.

PARTNERI